Tehdasfysiikka – toiminnan lainalaisuudet

Tehdasfysiikka – toiminnan lainalaisuudet -koulutus käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa opit, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan.

Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet

Tunnetko tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa säätelevät lainalaisuudet?

Tieto tulokseen vaikuttavien tekijöiden välisistä riippuvuussuhteista on tärkeää strategisesti tärkeiden toimenpiteiden suunnittelussa ja käytäntöön viemisessä. Palvelu- ja tuotantoympäristön operaatiota ohjaa 27 lainalaisuutta. Lakeja kuvataan malleilla ja niiden avulla voidaan ymmärtää taustalla vaikuttavat liikkeenjohdolliset konfliktit. Tunnistamalla vipuvaikutusalueet, voidaan johtamista, päätöksentekoa tehostaa ja auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.

Miten paljon tehdas, prosessi, linja, hoitoketju tai arvovirta voi tuottaa maksimissaan tuotteita tai palveluita? Mikä on parannusmahdollisuus ilman merkittäviä investointeja? Mihin kohdistat Lean ja Six Sigma -projektit?

Mikä on lyhin läpimenoaika, jonka tuotteet ja palvelut ovat prosessissa tai hoitoketjussa? Minkä voit asiakkaalle luvata? Voiko tätä lupausta parantaa?

Mitkä ovat tehtaasi, prosessisi, Lean-arvovirtasi tai hoitoketjusi nykyiset arvot? Tunnetko ne, oletko laskenut? Kuinka? Mitä tunnuslukuja ja parametreja käytit laskentaan? Voiko niillä johtaa ja kohdistaa, priorisoida, parannustoimia? Kaikki tämä selvinä numeroina ja määrinä, siis kvantitatiivisesti!

Kun tiedät, mikä on prosessin maksimisuorituskyky ja missä olet, voit kohdistaa parannustoimet. Tätä analyysiä kutsutaan sisäiseksi benchmarkkaukseksi ja voit sen tehdä täysin luotettavasti neljällä ”numerolla”, jotka saat omasta tuotannostasi mallintamalla prosessin. Tämä on kurssin välityö.

Tehdasfysiikka

Useat muuttujat ovat keskenään ristiriitaisia. Tunnettua on, että kun kapasiteetin käyttöastetta, resurssitehokkuutta, nostetaan, seurauksena on läpimenoajan (jonojen) kasvaminen ja asiakaspalvelutason laskeminen. Toyota ja monet muut yritykset ovat kuitenkin osoittaneet, että ristiriita ei ole sovittamaton ja on löydettävissä olosuhteita ja ohjauskeinoja, joilla ristiriitaiset tavoitteet voidaan saavuttaa; lyhyt toimitusaika, korkea laatu, alhaiset kustannukset. Tämä ja monet muut ristiriidat ratkeaa tuntemalla taustalla olevat muuttujat ja lait ja hyödyntämällä niiden sanomaa ja riippuvuuksia toisistaan. Tehdasfysiikka – toiminnan lainalaisuudet -kurssi perustuu tri Spearmanin ja Hoppin tutkimuksiin 1980-lopulta lähtien (Factory Physics).

Tehdasfysiikan (Factory Physics) nimellä kulkeva tieteellinen teoria yhdistää ja synkronoi kolme keskeistä teollisuuden ja palvelujen hallinnoinnissa ja kehittämisessä käytettävää osaamisaluetta – Tuottavuus (Lean), Laatu (Six Sigma) ja Teknologia (ERP). Siksi sitä kutsutaan myös Lean Six Sigman jälki(teolliseksi)maailmaksi! (Factory Physics for Managers – How Leaders Improve Performance in a Post-Lean Six Sigma World /1/)

Tehdasfysiikka ja tuloslaskenta

Tehdasfysiikassa käytettävät parametrit ja mittaluvut ovat suoraan liitettävissä tuloslaskelmaan ja taseeseen toisin kuin Leanin ja Six Sigman aikaansaamat parannukset. Leanissa keskeinen tavoite on hukan pienentäminen, jolla on vain heikko yhteys tuloslaskelmaan. Six Sigmassa tavoite on vaihtelun pienentäminen, jolla sinänsä on vahva vaikutus tuloslaskelmaan, mutta käytettävän mittarit, sigma -taso, ovat epäsuoria.

Tehdasfysiikan elementeillä yritysjohto voi suoraan arvioida, miten kaukana yritys on parhaista mahdollisista operatiivisista tuloksista ja kuinka paljon parannus vaikuttaa yrityksen tai organisaation johtamistavoitteisiin ja taloudelliseen tulokseen ja pääomaan.

Littlen laki ja Kingmanin yhtälö

Kurssilla esitetään kvantitatiivisilla yhtälöillä, Littlen laki, Kingmanin yhtälö, mistä tekijöistä yrityksen teoreettisen maksimituloksen ja nykytilan välinen ero johtuu ja miten eri tekijät vaikuttavat keskenään. Operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja joutuu ratkomaan jatkuvasti keskenään ristiriidassa olevien tekijöiden avulla, kuinka vastata kysyntään saavuttamalla samalla taloudellinen tavoitetaso.

Yhtälöiden tunteminen kehittää näkemystä ja ymmärystä tärkeiden suoritusarvoon vaikuttavien tekijöiden vaikutuksesta ja ristiriidasta. Tämä mahdollistaa parempien operatiivisten päätösten tekemisen sekä parannuskohteiden ”laserin tarkan valinnan”.

Tavoitteenasi on saavuttaa korkea kannattavuus synkronoimalla ja optimoimalla keskenään osin ristiriitaiset tavoitteet – alhainen käyttösuhde, korkea käyttösuhde, lyhyt läpimenoaika, pitkä läpimenoaika, korkea varastotaso, alhainen varastotaso, jne.

Hukat ja vaihtelu

Kurssilla käsitellään myös eri hukkien muodostumistavat – muda, mura ja muri tai yleisemmin vaihtelu. Nämä hukat ja vaihtelu hidastavat tai estävät tuotantovirtauksen ja luovat suuret keskeneräiset työvarastot (WIP) ja pitkät läpimenoajat. Hukkien vaikutukselle luodaan tehollisen ajan kuvaavat yhtälöt, joiden avulla voidaan päätellä, onko ongelma virtauksessa, Leanissa, tehollisessa ajassa vai olisiko prosessiaskeleen suorituskykyä, kapasiteettia, parannettava Six Sigma -projektilla. Lean vaikuttaa ensisijassa teholliseen aikaan ja virtauksiin ja Six Sigma vaikuttaa ensisijassa kapasiteettiin, ”pullonkauloihin, constraints” ja ominaisuuksien vaihteluun ja hyötysuhteeseen. Lean Six Sigma yhdistää molemmat tekniikat – ajan ja ominaisuuden vaihtelun hallinnan.

Ohjelman sisältö:

 • Tehdasfysiikan tausta ja periaatteet
 • Keskeiset konfliktit suoritusarvomittareiden välillä
 • Johdatus kvantitatiiviseen ajan hallintaan ja taloudellisiin
 • mittareihin sekä päävirtausmallit
 • Yrityksen operatiivisen toiminnan perusdynamiikka
 • Sisäinen Benchmarking
 • Operaatiotiede käytäntöön
 • Vaihtelun perusteet ja vaihtelulajit
 • Virtauksen mallinnus ja jonoutuminen
 • Käyttösuhde ja jonoutumisen keskeiset mallit
 • Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
 • Voitto- ja virtausfysiikka
 • Neljä keskeistä yhtälöä
 • Työntö-/imutuotantosysteemit (CONWIP)
 • Imu (ohjauksen) suunnittelun rakenne
 • Operaatioiden strategia ja suunnittelu
 • Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen
 • optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
 • Ihminen ja toimintojen johtaminen
 • TQM – laatujohtaminen

Voit lyhentää toimitus-/läpimenoaikaa ja lisätä tuotantoa ja kassavirtaa, optimoida keskeneräisen työn varastoja (WIP) ja alentaa kustannuksia. Opit määrittämään, missä ovat mahdolliset rajat toiminnallesi: Onko varaston (WIP) pienentäminen 30 % mahdollista ilman että se vaikuttaa asiakaspalvelun tasoon, jonoihin tai toimitusmyöhästymisiin? Pitäisikö varaston pienennystavoite olla 50 %? Kuinka paljon kustannuksia tarvitaan kysynnän tyydyttämiseen? Mikä läpimenoaika/odotusaika voidaan asiakkaalle luvata? Kurssilla opit, kuinka voit suoraan kytkeä toteutettavan strategian päivittäisiin toimenpiteisiin? Käyttää ERP:iä ohjaamiseen, ei vain toimenpiteiden seuraamiseen. Opit tunnistamaan, kuinka ratkaistaan ristiriidat Leanin, Six Sigman ja TOC -teorian käytön välillä vai onko niissä sittenkään ristiriitaa. Kurssilla demonstroidaan tehdasfysiikan periaatteita käytännössä. Sen jälkeen sinun on helppo soveltaa oppeja välityössä omaan yritykseen.

Koulutuksen ohjelma

Koulutuksen laajuus on seisemän päivää ja se jakautuu kolmeen jaksoon.

Koulutuksen 1. jakso alkaa

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Tehdasfysiikan tausta ja tavoitteet
Johdatus taloudellisiin mittareihin
Valmistuksen tiede
Mitä on formaalisyy
Ohjaavat ja kuvaavat mallit
Strategia ja operatiiviset tavoitteet
Strateginen asemoituminen (positiointi)
Parannusmetodi, kuinka edetä?
12:00 Lounas
13:00 Yrityksen perusdynamiikka
Määritelmät
Suoritusarvomittarit (Y)
Parametrit (x)
14:30 Kahvi
15:00Yleistetään parametrien väliset suhteet
Epäbalanssilinja
Littlen laki
Sisäinen Benchmarking
16:00 Päivä päättyy

8:15 Päivän aloitus
Operaatiotiede käytäntöön
TF -periaatteet ja perusrakenne
VUT – Variation x Utilization x Time
Jaksoaika vs käyttöaste
Tuotanto/varasto –täydennys-/korvausaika
11:30 Lounas
12:30Tuotannon virtauskäyrät
Täydennysaika x kysyntä – varianssiyhtälö
Varaston investointi vs täyttöaste
Varaston tehokkuusreuna
Varasto ja virtaus, eräkokokäyrä
14:00 Kahvi
14:30 Vaihtelun perusteet
Vaihtelu ja satunnaisuus
Käytännön matematiikka – varastojen mallinnus
Täydennysaika
Ennustevirhe ja läpimenoaika
16:00 Päivä päättyy

8:15 Päivän aloitus
Vaihtelun perusteet jatkuu
Varaston suoritusarvomittarit
Prosessin vaihtelu
Prosessiajan vaihtelun syitä
Virtauksen vaihtelu
Vaihtelun keskinäisvaikutukset – jonoutuminen
Yleinen estomalli
Vaihtelun yhdistäminen (pooling)
11:30 Lounas
12:30 Virtauksen mallinnus
Littlen laki
Kapasiteetti
Kokonaistehokkuus
Paras-tapaussuoritusarvo (BCP)
Vaihtelun vaikutus virtaukseen
Jonoutuminen
Vaihtelun mittarit
14:00 Kahvi
14:30 Jonoutumisen vaikutukset
Aikojen laskeminen (TCT, RPT, jne.)
Imusysteemi
Varastojen ja virtauksen yhdistäminen
Kassavirran optimoiminen
16:00 Koulutuksen 1. jakso päättyy

Koulutuksen 2. jakso alkaa

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
Vaihtelun lait
Joustavuus
Virtauksen lait
Kapasiteetin laki
12:00 Lounas
13:00 Käyttöaste/suhde
Erien lait
Läpimenoajan laki
Suorituskyky ja vaihtelu
Diagnostiikka ja parannukset
14:30 Kahvi
15:00 Voitto
Virtaus
Tehdasfysiikka
16:00 Päivä päättyy

8:15 Päivän aloitus
Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
Imuohjaus
Imusysteemin magia
CONWIP
CONWIP:n vertailu MRP:n kanssa
CONWIP ja Kanban -vertailu
11:30 Lounas
12:30 Imu(ohjauksen) suunnittelurakenne
Kokonaisuuden hajottaminen
Kokonaisuuden rakentaminen
14:00 Kahvi
14:30 Imuohjauksen suunnittelu
Imuohjauksen hierarkkinen suunnittelu
16:00 Koulutuksen 2. jakso päättyy

Koulutuksen 3. jakso alkaa

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Operaatioiden ja strategia ja suunnittelu
Kokonaisuuden hajottaminen
Strategia, taktiikat, ohjaukset ja mittarit
Toteutus ja toimenpano
Tuotannonohjaus ja IT
12:00 Lounas
13:00 Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
Kysynnän ennustaminen
Varastotaktiikat
14:30 Kahvi
15:00Kapasiteettitaktiikat
Valmistuspäivän määrittäminen
16:00 Päivä päättyy

8:15 Päivän aloitus
Ihminen ja toimintojen johtaminen
Inhimilliset lait
Esterajoitettu optimointi
Fanaatikon teho
Loppuun palaminen
Suunnittelu ja motivointi
Vastuu ja valta
11:30 Lounas
12:30 TQM – laatujohtaminen
Laatujohtamisen lyhyt historia
Mitä laatu on?
Tilastollinen laadunohjaus
Six Sigma
Laatu ja operaatiot
Virheen mallinnus
Laatu ja toimitusketju
14:00 Kahvi
14:30 Käytännön ohjaus
Tehdaslattian ohjausfunktio
CONWIP
Yhteenveto tehdasfysiikasta
Synteesi
16:00 Koulutus päättyy

Seuraava toteutus

Kevät 2023

1. jakso: 21.-23.3.2023
2. jakso: 
24.-25.4.2023
3. jakso: 
22.-23.5.2023

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.